Ana içeriğe atla

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri:

a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

c) Benzeri diğer görevleri yerine getirmektir.

Bu çerçevede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız;

• Öğrenci işleri kapsamındaki mevzuatların hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütür, yıl sonunda yürürlükte olan mevzuatın değişiklik önerilerini takip eder ve değerlendirir.

• Eğitim öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.

• Eğitim komisyonu kararlarını takip eder ve sekreteryalığını yapar.

• Birim, bölüm, program açılma taleplerini alır, ilgili kararlar için süreci ve yazışmaları takip eder.

• Öğrenci kontenjanları ile ilgili gerekli takibi ve yazışmaları yapar.

• Akademik takvim süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve yayınlanmasını sağlar.

• Öğrenci işleri Web sayfası ile ilgili güncellemeleri yapar.

• Stratejik plan, faaliyet raporu, performans raporu vb. rapor ve sunumları hazırlar.

• İç kontrol standartlarını planlar ve uygulanmasını sağlar.

• Faaliyet alanındaki işlerin iş akış şemalarını hazırlar ve günceller.

• Satın alma ve tahakkuk işlemlerini yürütür.

• Sınavlar, notlar, değerlendirme esasları, AKTS esaslarının uygulanmasını sağlar.

• Değişim Programları (Bologna, Farabi, Mevlana, Erasmus plus) iş ve işlemlerini yürütür.

• Taşınır mal yönetmeliğinin esaslarını uygular.

• Öğrenci konseyi esaslarını hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

• Aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.

• Birimindeki hizmetlerin etkili, verimli ve süratli uygulanmasını sağlar.

• İlk kayıt, ders kayıt, ekle bırak ve kesin kayıt işlemlerini yürütür.

• Yatay ve dikey geçişlerde kontenjan ve esasların belirlenmesini sağlar.

• Öğrenci burs, kredi, katkı payı işlemlerini yürütür.

• Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt esaslarını belirler, ilgili işlemleri yürütür.

• Çift anadal ve yandal esaslarının belirlenmesini sağlar, bunlarla ilgili iş işlemleri yürütür.

• Mezuniyet, diploma ve diploma eki işlemlerini takip eder.

• Öğrenci kimlikleri ile ilgili işlemleri yürütür.

• ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veri tabanı ve öğrenci bilgi sistemi girişlerinin yapılmasını, çeşitli kurumlardan gelen öğrenci sorgulaması yazılarının takibini sağlar ve talep edilen istatistiki verileri hazırlar.

• Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarına katılır.

• Öğrenci Bilgi Sistemini (ÖBS) işlevsel olarak kullanıma hazır hâlde tutar, geliştirilmesi için önerilerde bulunur.

• Öğrenci disiplin mevzuatını uygular.

• Mezun takip modülünün hazırlanmasını ve gerekli bilgilerin depolanmasını sağlar.

• Bilgi edinme veya Web sitesi vasıtasıyla gelen öğrenci işleri ile ilgili sorulara cevap verir.

ÖİDB İdari Sunum Dosyası için;

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.